תנאי שימוש באתר www.giltechparts.com

האתר של גילטק חלפים הינו אתר המשמש לרכישה און ליין של חלקי חילוף משומשים ו/או חדשים ואביזרים שונים למשאיות.
בטרם כניסתך לאתר וביצוע פעולה כלשהי בו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש בו. כמפורט להלן (להלן – “תנאי השימוש”).
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין בית העסק המפעיל את האתר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף המשתמש בשירותי האתר ו/או במידע המופיע בו ו/או אשר ירכוש מוצר באתר (להלן – “הלקוח”).
יובהר כי תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מיועד לנשים וגברים כאחד.
בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי השימוש זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.
אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
השימוש באתר הינו בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש להלן, ולמען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו ו/או קניית מוצר ו/או שירות מהמוצרים ו/או השירותים המופיעים בו מהווה הסכמת הלקוח לכל האמור בתנאי השימוש אף אם הלקוח כלל לא קרא ו/או עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש מצויים באתר למען הלקוח ומתייחסים לכל האתר.

זכאות לרכישת מוצרים באתר
השימוש באתר מיועד ללקוח הזכאי לבצע פעולות משפטיות מחייבות (במידה ואינו קטין מתחת לגיל 18 שאז יש לקבל את אישור האפוטרופוס) ואשר ברשותו ת.ז. וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל ובחו”ל.
הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון אשר נקבע על ידי בית העסק ועד גמר המלאי .
על אף האמור בסעיף זה לעיל, בית העסק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, למנוע מלקוח שימוש ורכישה באתר, מכל סיבה שהיא וללא התרעה מוקדמת בכל מקרה שבו השימוש באתר ייעשה, לדעתו בלבד, באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר ו/או במידה והלקוח מסר לחברה פרטים אישיים ו/או פרטי כרטיס אשראי שגויים בכוונה ו/או ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בפעילות האתר.
תהליך הרכישה של מוצר או שירות באתר
על מנת לרכוש מוצר באתר, ידרש הלקוח למלא טופס הזמנה (להלן – “טופס ההזמנה”) ולמלא בו את פרטיו האישיים לרבות שם מלא, מס’ ת”ז/ עוסק מורשה או ח.פ, מען, טלפון, פרטי כרטיס אשראי וכתובת דואר אלקטרוני.
בנוסף, לחלק מהלקוחות ימסר שם משתמש וסיסמא אשר יאפשרו למערכת לזהות אותו ברכישות שיבצע.
מובהר כי מסירת הפרטים כאמור הינה תנאי לרכישת המוצר/שירות ואף חשובה שכן בית העסק לא יוכל לספק את המוצר ללא מסירתם. •.
במידה והמוצר לא יסופק עקב מסירת פרטים כוזבים, הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול גם אם לא יקבל את המוצר בפועל. בנוסף, בית העסק שומר על זכותו לפעול בכל דרך כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההזמנה.

לאחר שהזמנת הלקוח תיקלט במערכת היא תקבל מספר זמני.
מובהר כי מספר האישור הזמני אינו סופי וכפוף, בין היתר, לזמינות המוצר במלאי. לאחר בדיקת זמינות המוצר ע”י בית העסק יקבל הלקוח מספר אישור סופי המעיד כי ההזמנה בוצעה והמוצר יסופק ללקוח כאמור להלן

אופן התשלום:
חיוב הלקוח בסכום לתשלום יבוצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלו, אשר פרטיו יוזנו באתר האינטרנט ו/או יועברו לנציג/ת בית העסק או באמצעות חשבונית הקפה ללקוחות נבחרים שלהם בית העסק איפשר תשלום בהקפה.
בכל מקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי, במידה וחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות הלקוח, או תבוטל קניית המוצר, והמוצר לא יסופק ללקוח. הלקוח יחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. • כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות. כן יחויב הלקוח בתשלום לחברה בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה בית העסק לצורך גביית החוב.
במקרה של תשלום בהקפה אשר אינו מוסדר תחסם אפשרות הלקוח להמשיך את הרכישה בהקפה והלקוח יחויב גם בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981/
תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות. כן יחויב הלקוח בתשלום לחברה בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה בית העסק לצורך גביית החוב.
מובהר כי כל המחירים המופיעים באתר אינם כוללים וכי המע”מ מוסף כחוק לתשלום בעת התשלום בקופה.
זמן אספקה
לקוח אשר רכש מוצר באתר יהיה זכאי לקבלו תוך 21 ימי עסקים מיום אישור העסקה ישראל. (ימי העסקים לעניין זה הינם ימים א’ עד ה’ בלבד, לא כולל ערבי חגים וחגים). ע”י חברת האשראי והכל בכפוף לזמינות המוצר במלאי. שליחת המוצר תיעשה ע”י חברות שילוח והפצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של בית העסק.
על אף האמור בסעיף זה לעיל, בית העסק לא יהיה אחראי לאיחורים באספקת המוצר הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה, הנובעים מפאת כוח עליון כהגדרתו להלן אשר בהם נבצר מבית העסק לספק את המוצר, ולא יהיה בית העסק מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או בכל סעד אחר בגין פעולה זו למעט אספקת המוצר ללקוח. על כן, הלקוח פוטר את בית העסק מכל חובה או חבות שהן. מובהר כי במקרה בו לא יהא ניתן לספק את המוצר יהיה בית העסק רשאי לבטל את העסקה והלקוח יקבל בחזרה את כספו, לרבות דמי המשלוח במידה וחויב בהם. כוח עליון – לרבות אירועים שאינם בשליטת בית העסק אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות ו/או אספקת המוצרים ו/או השירותים שבחברה, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות, שביתה, השבתה, תאונה, מגבלה ביטחונית, פעולות מלחמה, איבה או טרור, ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר.
בית העסק מתחייב לספק מוצר שהוזמן באתר, ובכפוף לתנאים הבאים:
א) המוצר קיים במלאי
ב) הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסולקו בישראל
ג) חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה למשלוח המוצר (במידת הצורך).
ד) הלקוח מסר שם ומען נכונים ועדכניים למשלוח המוצר.
ה)המוצר שהוזמן אינו מופיע בהסתייגוית המופיעות בבחירת אופן המשלוח בעת התשלום.
ו)הלקוח סימן באתר את אופן השילוח של משלוח לבית/ לעסק ולא כל אפשרות משלוח אחרת.

בית העסק יפעל לכך שהוא יוכל לספק את כל המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר,
על אף האמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו המוצר ו/או השירות שהלקוח הזמין אזלו מהמלאי ו/או שלא ניתן לספקם ו/או שחברת האשראי לא אישרה את העסקה, בית העסק לא יהיה חייב לספק את המוצר ו/או השירות, בית העסק יודיע ללקוח על ביטול העסקה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בטלפון ו/או בווצאפ ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד, כספי או אחר אשר יכול ויגרם ללקוח, אם ייגרם כתוצאה מאי אספקת המוצר ו/או השירות.

ביטול עסקה
לקוח רשאי לבטל קניית מוצר כל עוד המוצר לא נשלח ללקוח, ואף לקבל דמי זיכוי מלא בגין דמי טיפול והמשלוח.
לקוח רשאי להחזיר מוצר ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר והוא נותר באריזתו המקורית למעט דמי טיפול ומשלוח וזאת בתנאי כי המוצר הוחזר והגיע חזרה למחסני בית העסק תוך 14 יום מקבלתו.
העלות והאחריות על החזרת המוצר למחסני בית העסק הינה בידי הלקוח בלבד.
במקרה זה הלקוח יקבל בחזרה את הסכום ששילם עבור המוצר.
זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים :
(1) מוצר או שירות שיוצרו או הוזמנו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה
(2) מוצר שאריזתו המקורית נפתחה.
ביטול העסקה יעשה בכתב למשרדי בית העסק, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות הודעת מייל לכתובת: info@giltechparts.com ו/או בדואר רגיל לכתובת: ת.ד. 338 ,ראש העין מיקוד- 4810301
במקרה של ביטול העסקה, יושב ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר ו/או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100) ₪ הנמוך מביניהם.
במידה והתקבל מוצר פגום, בית העסק יעשה כמיטב יכולתו להחליפו, במוצר זהה, תקין וללא פגם אם לא יהיה ניתן להחליפו במוצר זהה, כספו של הלקוח יוחזר לו, כולל דמי הטיפול והמשלוח, במידה ושולמו.
לקוח אשר ביטל הזמנתו ו/או לקוח אשר סופק לו מוצר פגום, יחזיר את המוצר שנקנה למשרדי בית העסק ובלבד שלא נעשה בו שימוש והוא מצוי באריזתו המקורית, בצירוף חשבונית העסקה המקורית ובלבד שלא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.
הגנת הפרטיות
הפרטים האישיים שימסור הלקוח לחברה, בין היתר לצורך הזמנת מוצר, לא יועברו לצד שלישי זולת לספקי המוצר (במידת הצורך), כדי להשלים פעולות הזמנת המוצר שבוצע באתר. בית העסק לא hמסור את הפרטים האישיים של הלקוח לצד ג’ בניגוד לדין החל. יחד עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע”י גוף ממשלתי ו/או צו בית משפט ו/או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד בית העסק – hחשוף בית העסק את הפרטים האישיים שנמסרו ע”י הלקוח תוך שמירה על פרטיות הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.
בית העסק לא יהיה אחראי לשימוש שנעשה במידע ו/או בנתונים המצויים באתר ו/או לשימוש שיעשה הלקוח ו/או צד ג’ במוצר ו/או בשירות שקנה באתר.
בית העסק לא ישא באחריות לנזק, כספי ו/או בציוד המחשבים של הלקוח ו/או אחר ו/או להפסד ו/או אבדן רווח שנגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע ו/או בית העסק. המצוי בו ו/או במוצר שנרכש באתר וזאת אף אם השימוש נעשה בהתאם להוראות היצרן.
לצורך רכישת מוצר ו/או שירות באתר, הלקוח נדרש למסור פרטים אישיים וכן פרטי כרטיס אשראי כתנאי לאספקת השירות ו/או המוצר כאמור. בית העסק נוקטת באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרטים המקובלים כיום באתרי אינטרנט. למרות זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר. לכן, הלקוח מסכים כי בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק אשר יכול ויגרם ללקוח, אם ייגרם, כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למאגרי הנתונים של בית העסק ו/או האתר ושימוש במידע שהעביר הלקוח לחברה ו/או לצד ג’ זכויות יוצרים כתוצאה מכך.
בית העסק הינו בעלת זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, סודות מסחריים, שפותחו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי בית העסק בעצמו או שהזכויות בהם הועברו לו מצד שלישי.
המידע – לרבות התמונות, הכתבות והטקסט באתר, עיצוב האתר אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר.
אין לעשות שימוש ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם תכנים המוצגים באתר המהווים הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בית העסק, אלא אם בית העסק אישר זאת מפורשות מראש ובכתב. פרסומות
בית העסק לא ישא באחריות לתוכן פרסומי ו/או שיווקי ו/או מידע מסחרי שיפורסם ו/או יוצג באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת מצד בית העסק לרכוש מוצר המופיע בפרסומת ו/או לעשות שימוש במידע המוצג בה.
דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין הקשור ו/או נובע מהשימוש באתר ו/או ממוצר ו/או שירות שנקנה בו תהא נתונה לדין הישראלי בלבד. וכן אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב- יפו, בישראל.
הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תנאי השימוש זה הנו כללי
בית העסק עושה כל מאמץ כדי לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירותי האתר. מכיוון שמדובר בסביבת עבודה מקוונת וייתכן והשירות יופרע, בית העסק אינו מתחייבו כי לא תהיינה הפסקות ו/או תקלות במהלך השימוש באתר
לאור האמור לעיל, בית העסק לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח גלישה ו/או רכישת מוצר ו/או שירות באתר.
מבלי לגרוע מהקבוע בתנאי השימוש דלעיל, השימוש בנתונים ו/או במידע המפורטים באתר וכן קניית המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר, הינו באחריותו הבלעדית של הלקוח, ובית העסק לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו ללקוח כתוצאה משימוש כאמור ו/או קנייה של כל מוצר ו/או שירות המוצע באתר
בכל שאלה אודות בית העסק ו/או האתר ניתן לפנות ישירו לבית העסק , במען: ת.ד. 338 ראש העין או בטלפון: 03-9369181
מובהר כי בית העסק רשאי מעת לעת לשנות ולעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ללקוח, ותנאים אלה יחייבו את הלקוח מעת פרסומם באתר.

  • על פי חוק הרישוי החדש (שנכנס לתוקף בשנת  2016 ) 
  • זכותך להביא עימך את חלקי החילוף הנדרשים לטיפול והמוסך מחויב לבצע את העבודה על רכבך על אף שהחלקים הובאו על ידי הלקוח.
  • סירוב לטפל ברכב תוך שימוש במוצר תעבורה שסיפק הלקוח ובלבד שהוא מתאים לדגם הרכב
  • ולהוראות היצרן, הינו עבירה פלילית!
  • לפיכך, תוכל לבצע את ההתקנה בכל מוסך מורשה של משרד התחבורה.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

תפריט נגישות